คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ แบบคงที่


จำนวนเงินต้น (บาท)

ดอกเบี้ย/ปี (%)

ระยะเวลา /งวด (เดือน)