วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Host Atom

เรามีวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากได้อย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมักอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปี ที่สถาบันการเงินจ่ายให้กับผู้ฝากเงินเพื่อเป็นผลตอบแทนในการนำเงินมาฝากไว้กับสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงินเรามาคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งมีทั้งฝากออมทรัพย์ และฝากประจำ 

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

โดยทั่วไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากทุกวัน แต่จะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม ซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละงวดก็จะมารวมเป็นเงินต้นสำหรับ คิดดอกเบี้ยในแต่ละวันต่อไปด้วย

สูตรการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ระยะเวลาที่ 1 เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนมิถุนายน   เงินต้น + (เงินต้น x ดอกเบี้ย x 180(ระยะเวลาที่ 1))  / 365  =  เงินต้น1

ระยะเวลาที่2 เดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม  เงินต้น 1+ (เงินต้น1 x ดอกเบี้ย x 184(ระยะเวลาที่ 2))  / 365 = ดอกเบี้ย 1 ปี

ดอกเบี้ยรวเงินต้นปีแรกก็จะคิดเป็นเงินต้นในการคำนวณครั้งต่อๆไป

คุณสามารถคำนวณหาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ได้จาก >>โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

………………………………………….

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

การฝากเงินแบบฝากประจำ มักจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากเงินแบบ ออมทรัพย์

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ยอดเงินฝากเงินฝากรวมดอกเบี้ย จะถูกคิดเป็นยอดเงินฝากตั้งต้นในการคิดดอกเบี้ยในรอบฝากถัดไป
การนับวันครบกำหนดระยะเวลาการฝากประจำ โดยทั่วไปจะตรงกับวันที่เดียวกันในเดือนถัด ๆ ไป เช่น ถ้าเริ่มฝากประจำ 3 เดือนวันที่ 5 มกราคม ก็จะครบกำหนดวันที่ 5 เมษายน

มีการหักภาษี ณที่จ่าย  15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

สูตรการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

เงินต้น + (เงินต้น x ดอกเบี้ย x ระยะเวลา)  / 365 

เมื่อครบกำหนดการฝาก แล้วเรายังไม่ถอนออกมา เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จะถูกนับรวมเป็นเงินต้นในการคำนวณรอบต่อๆไป

คุณสามารถคำนวณหาดอกเบี้ยเงินฝากประจำได้จาก >>โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

Tags: , , ,