วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Host Atom

วิธีการคำนวณเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ

ส่วนหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจ ดึงดูดให้คนอยากรับราชการ นอกเหนือจากเกียรติยศชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูลแล้ว ก็คือ สวัสดิการและความมั่นคง ด้านสวัสดิการของข้าราชการนั้น ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่ง เมื่อเทียบกับงานเอกชนทั่วๆไปที่อาจมีรายได้สูงกว่า เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล ที่ครอบคลุม ถึง บิดามารดา คู่สมรส และบุตร ชนิดที่ว่ารับราชการคนเดียว สบายทั้งครอบครัว..

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ แน่นอนต้องเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการดี ก็ต้องตามมาด้วยรายได้ที่ดีและมั่นคง แม้รายได้ของข้าราชการโดยเฉลี่ยแล้วจะน้อยกว่างานเอกชน แต่ความมั่นคง ยั่งยืนของข้าราชการนั้นถือว่าดีมาก เพราะนอกเหนือจากการเก็บออมแล้ว เมื่อเกษียณอายุราชการ ก็ยังมีรายได้เลี้ยงตนเองไปตลอดชีวิต หรือที่เรียกว่า เงินบำนาญ…

เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว จะได้รับเงินบำนาญเท่าไร?

จะทราบเงินบำนาญเมื่อเกษียณด้วยวิธีใดบ้าง มีสูตรการคำนวณไว้อย่างไร?

โดยหลักการณ์ทั่วไปแล้ว เงินบำเหน็จบำนาญ จะได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ เงินเดือน และ อายุราชการ หรือภาษาทางการเรียกว่า เวลาราชการ ทั้งสองอย่างยิ่งมาก เงินบำนาญก็จะได้มากตาม ทั้งนี้ไม่นับรวมเงินลงทุนอื่นๆ และการนับเวลาในราชการนั้น ถ้ามีเศษเกินครึ่งปี (หรือ 6 เดือน) ให้นับเป็น 1 ปี เช่น นาย ก. รับราชการ 20ปี 6 เดือน ให้ปัดเป็น 21ปี มาใช้คำนวณ

ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้กำหนดวิธีการคำนวณเงินเหน็จ บำนาญไว้ใน มาตรา 32 คือ

การคำนวณเงินบำเหน็จ ให้ ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยปีเวลาราชการ

การคำนวณเงินบำนาญ ให้เงินเดือนเดือนสุดท้าย หารด้วย ห้าสิบ คูณ เวลาราชการ

สูตรคำนวณเงินบำเหน็จ บำนาญ

ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (สมาชิก กบข.) ได้กำหนดวิธีการคำนวณเงินบำนาญ สมาชิก กบข. ไว้ใน มาตรา 63 คือ

การคำนวณเงินบำนาญ สมาชิก กบข. ให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย

สูตรคำนวณเงินบำนาญ สมาชิก กบข.

ท่านสามารถใช้ โปรแกรมคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ ที่นี่ >> โปรแกรมคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ

** อ้างอิง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 , พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

Tags: ,