วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
Host Atom

การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ยเงินกู้ มีวิธีการคิดดอกเบี้ยหลายประเภท ซึ่งแล้วแต่ผู้ประกอบการและผู้กู้ตกลงกันว่าจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบใด ภายให้ระเบียบและกฎหมายกำหนด
โดยทั่วไป มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2 แบบหลักๆ คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) และ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)


วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Flat Rate)
ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ มักใช้สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นทั้งก้อนในตอนแรกสุดตลอดอายุของสัญญา แม้ว่าเราจะได้ทยอยผ่อนชำระเงินต้นบางส่วนแล้วก็ตาม
ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ จะไม่สามารถนำเงินก้อนมาปิดยอดเงินต้นได้ก่อนถึงกำหนดชำระ ถึงแม้จะจ่ายก่อนดอกเบี้ยก็เท่าเดิม

สูตรคำนวณดอกเบี้ยแบบคงที่

ดอกเบี้ยทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปี)

จำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด / จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด

เราสามารถใช้โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ได้ที่นี่ >> โปรแกรมคำนวณ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่

…………………………………………

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

การคิดดอกเบี้ยแบบนี้ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยของสินเชื่อเกือบทุกประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด

ส่วนมากเงินกู้แบบนี้ เราสามารถนำเงินก้อนมาปิดยอดได้ก่อนถึงกำหนดชำระ แต่อาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนเวลาที่ตกลงแต่แรกเพราะทำให้ธนาคารเสียกำไรไป

สูตรคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวด / จำนวนวันใน 1 ปี*

เงินต้นที่ลดลง = จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น – ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น

เงินต้นคงเหลือ = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นลดลง

* จำนวนวันในหนึ่งปีอาจเป็น 360 วันหรือ 365 วันแล้วแต่ผู้ประกอบการ

เราสามารถใช้โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอกได้ที่นี่ >>โปรแกรมคำนวณ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

…………………………………………

Tags: