คำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น (ถัวหุ้น)


จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)


ราคาทุนหุ้นเดิม (บาท/หุ้น)


ราคาหุ้นปัจจุบัน (บาท/หุ้น)


จำนวนหุ้นที่จะซื้อ (หุ้น)