การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หรือ ค่า BMI


เราสามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกาย โดยใช้น้ำหนัก และส่วนสูง มาคำนวณ ด้วยโปรแกรมการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้

...................

น้ำหนัก (กิโลกรัม)


ส่วนสูง (เมตร) เช่น 170 เซนติเมตร ใส่ 1.70 เมตร......................