การหาพื้นที่วงกลม


เราสามารถคำนวณหาพื้นที่วงกลม จากสูตรการหาพื้นที่วงกลม ดังนี้

พื้นที่วงกลม = ¶r2 ( พาย x รัศมีกำลังสอง )
...................โปรแกรมหาพื้นที่วงกลม


รัศมีวงกลม หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง /2 (cm , m)