โปรแกรมคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ


การคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ จะใช้เงินเดือน และเวลาราชการในการคำนวณ ทั้งนี้ถ้ามีเศษเกินครึ่งปี ( 6 เดือน) ให้นับเป็น 1 ปี

...................


การคำนวณเงินบำเหน็จ


เงินเดือนเดือนสุดท้าย (บาท)


เวลาราชการ (ปี)

...................

การคำนวณเงินบำนาญ (ไม่เป็นสมาชิก กบข.)


เงินเดือนเดือนสุดท้าย (บาท)


เวลาราชการ (ปี)

...................

การคำนวณเงินบำนาญ (เป็นสมาชิก กบข.)


เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย (บาท)


เวลาราชการ (ปี)
** เศษเวลาราชการเกินครึ่งปีให้ปัดเป็น 1 ปี