การหาพื้นที่สีเหลี่ยมคางหมู


เราสามารถคำนวณพื้นที่สีเหลี่ยมคางหมู จากสูตรการหาพื้นที่สีเหลี่ยมคางหมู ดังนี้

พื้นที่สีเหลี่ยมคางหมู = 1/2 x สูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน
...................โปรแกรมหาพื้นที่สีเหลี่ยมคางหมู


ด้านคู่ขนาน 1

ด้านคู่ขนาน 2

ความสูง