การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู


เราสามารถคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ดังนี้

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2 x สูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน
...................โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู


ด้านคู่ขนาน 1

ด้านคู่ขนาน 2

ความสูง