การหาปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมู


เราสามารถคำนวณปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมู จากสูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมูดังนี้

ปริมาตรสี่เหลี่ยมคางหมู = (1/2 x สูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน) x ความยาว
...................โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู


ด้านคู่ขนาน 1

ด้านคู่ขนาน 2

ความสูง

ความยาว