การหาพพื้นที่สีเหลี่ยมจตุรัส


เราสามารถคำนวณพื้นที่สีเหลี่ยมจตุรัส จากสูตรการหาพื้นที่สีเหลี่ยมจตุรัส ดังนี้

พื้นที่สีเหลี่ยมจตุรัส = ด้าน x ด้าน
...................โปรแกรมหาพื้นที่สีเหลี่ยมจตุรัส


ความกว้าง (ด้าน1)

ความยาว (ด้าน2)