การหาพื้นที่สีเหลี่ยมผืนผ้า


เราสามารถคำนวณหาพื้นที่สีเหลี่ยมผืนผ้า จากสูตรการหาพื้นที่สีเหลี่ยมผืนผ้า ดังนี้

พื้นที่สีเหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว
...................โปรแกรมหาพื้นที่สีเหลี่ยมผืนผ้า


ความกว้าง

ความยาว