การหาพื้นที่สามเหลี่ยม


เราสามารถคำนวณพื้นสามเหลี่ยม จากสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ดังนี้

พื้นที่สามเหลี่ยม= 1/2 x สูง x ฐาน
...................โปรแกรมหาพื้นทีสามเหลี่ยม


ความยาวฐาน

ความสูง