การหาปริมาตรทรงกระบอก


เราสามารถคำนวณหาปริมาตรของทรงกระบอก จากสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก ดังนี้

ปริมาตรทรงกระบอก = ¶r2h (พาย x รัศมียกกำลัง 2 x ความสูง )
...................โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก


รัศมีวงกลม หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง /2 (cm , m)

ความสูง (cm , m)