การคำนวณหาปริมาณคอนกรีต


เราสามารถคำนวณหาปริมาตรคอนกรีตที่ใช้เท จากสูตรการคำนวณหาปริมาณคอนกรีต ดังนี้

ปริมาตรคอนกรีต = กว้าง x ยาว x สูง หรือ หนา
...................โปรแกรมคำนวณหาปริมาณคอนกรีต


ความกว้าง (m)

ความยาว (m)

ความหนา (m)** ให้แปลงหน่วยเป็น เมตร (m) เช่น 10 ซม. = 0.1 เมตร